تقویم آموزشی

روزهای شنبه , دوشنبه , چهارشنبه : صبح ها از ساعت 8:30 تا ساعت 11:30

بعداز ظهرها از ساعت 14:30 تا ساعت 17:30

روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح ها از ساعت 8:30 تا ساعت 11:30

بعد از ظهر ها با هماهنگی

 

ویژه کارمندان روزهای زوج از ساعت 17 تا 19