آموزش اندازه گیری در خیاطی

Snap1

اصول اندازه گیری در خیاطی

یک نوارباریک رابالای استخوان لگن دقیقا پایینترین سطح گودی کمر کاملا صاف میبندیم به این نوارکرسله میگویند اندازه های عرضی با واژه دور نامیده میشود مانند دور سینه،دور باسن،دور کمر... و
اندازه های طولی با واژه بلندی یا قد نامیده می شود مانند بلندی باسن ،قد دامن ، بلندی سینه... درخانم های باردار اندازه دور و زیرسینه ، کمر ، باسن بزرگ و کوچک با چهار انگشت ایستاده گرفته میشود.
بلندی سینه یا قد سینه : از سر شانه یا همان گوشه گردن تا نوک سینه
بلندی کارور : 2/1 بلندی سینه
قد آکاردمان : متر را از نوک سینه تا زیر سینه یا همان انتهای سوتین قرار می دهیم این اندازه معمولا برابر با یک دهم سایز سوتین می باشد
دور گردن : دور تا دور گردن با یک انگشت خوابیده اندازگیری کنید
کارور جلو : خطی که درنقطه اتصال دست و شانه تشکیل میشود( 2 سانت بالاتر ) فاصله دو خط زیر بغل می باشد
کارور پشت : دستهاراکمی جلومی اوریم ازبالاترین جایی که تماس دست بابدن قطع میشودازچپ به راست اندازگیری می کنیم .
دور سینه: دور تا دور برجسته ترین قسمت سینه را با چهار انگشت خوابیده اندازه میگیریم چنانچه فردی سوتین ندارد را با چهار انگشت ایستاده اندازگیری می کنیم .
دور زیر سینه : متررا ازانتهای سوتین یا همان زیر سینه بعلاوه یک انگشت خوابیده حلقه می نماییم .
فاصله سینه : فاصله بین دو نوک سینه است .
دور کمر : متر را به دور کرسله حلقه کرده با یک انگشت خوابیده اندازگیری می کنیم .
دور باسن بزرگ : متر را دور برجسته ترین قسمت باسن حلقه کرده در راستای شکم به حالت کیپ قرار می دهیم
دور باسن کوچک یا دور شکم : متر را دور شکم حلقه کرده و با یک انگشت خوابیده اندازه گیری میکنیم .
قد سرشانه :از گوشه گردن ( لاله گوش را لمس کرده و در راستای آن پایین می آییم ) تا افتادگی شانه به طوری که اگرخطی فرضی دور تا دورحلقه آستین رسم کنید نقطه دقیق افتادگی شانه را پیدا کنید و یا کارور پشت را مستقیما بالا بیایید تا انتهای سرشانه پیدا شود
دور حلقه کیپ : دست راکاملاازبدن جداکرده متررابایک انگشت زیرآن دورحلقه میپیچییم سپس دست رامی خوابانیم معمولا دور حلقه آستین دار 4 الی 5 سانت از دور حلقه کیپ بیشترمی باشد .
دور بازو : متر را دربرجسته ترین جای بازو حلقه کرده سپس دست را می خوابانیم بعلاوه دو انگشت ایستاده می باشد .
دور آرنج : درحالیکه دست کاملا از آرنج شکسته است به حالت کیپ اندازه زده بعلاوه 3 میکنیم .
دور مچ : هر جا که قراراست مچ ماباشد مثلا اگرخواستییم نازکترین قسمت ،مچ ماباشد دست را مشت می کنیم و روی بر جستگی مشت را میگریم برای افرادی که آستین راحت بالا برود دورآرنج را اندازه می زنیم .
قد آستین از گوشه گردن تا آرنج : از راستای گوش تا آرنج شکسته شخص (بعدا" مقدار سرشانه را کم میکنیم ) نوع دیگر اینکه متر را گوشه گردن قرار داده در حالیکه دست کاملا در کنار بدن خوابیده است در انتهای سرشانه به متر کمی تاج می دهیم و تا غوزک آرنج اندازه می گیریم . اندازه تاج 5/1 سانت است.
قد آستین از گوشه گردن تا مچ: از راستای گوش آرنج راشکسته تا مچ اندازه میگیریم (بعدا" مقدار سرشانه را کم میکنیم ) نوع دیگر اینکه متر راگوشه گردن قرار داده در حالیکه دست کاملا در کنار بدن خوابیده است در انتهای سرشانه به متر کمی تاج می دهیم و تا غوزک مچ اندازه می گیریم . اندازه تاج 5/1 سانت است 
قد باسن بزرگ : از زیر کرسله تا برجسته ترین قسمت باسن
قد باسن کوچک : نصف قد باسن بزرگ
قد لباس : از گوشه گردن بعد از روی سینه بعد انگشت خود را روی بند دور کمر می گذاریم و بعد بلند ی لباس را می گیریم .نکته : قد لباس حتی اگر کوتاه باشد الگو راباید حداقل تا باسن بزرگ بکشید بعد کوتاه کنید.
بازی یقه : بر اساس مدل یقه از گودی گردن اندازگیری میشود .
قد دامن دلخواه : به سه طریق اندازگیری میشود.
قد از جلو تا زمین : فاصله زمین تا قد دلخواه دامن از جلو
قد از پهلو تا زمین : فاصله زمین تا قد دلخواه دامن از پهلو
قد از پشت تا زمین : فاصله زمین تا قد دلخواه دامن از پشت
طریقه بدست آوردن قد پهلو و پشت دامن :
(عدد ثابت) از لب دامن تا سطح زمین = قد دامن دلخواه - قد از جلو تا زمین
قد پهلوی دامن = عدد ثابت - قد پهلو تا زمین
قد پشت دامن = عدد ثابت - قد پشت تا زمین